e-mail
natalie -at- rjane -dot- com

phone
612.217.4628